Por Xosé Edrosa (*)

Non sei moi ben como entrei no mundo dos bebés roubados ou adoptados irregularmente en España dende a Guerra Civil ata ben entrada a democracia. Pero aquí estou. Un sórdido negocio no que se manifesta a crueldade exercida impunemente polos poderosos contra as súas vitimas, os débiles. Un mundo que me persuadiu enganchándome para tan noble causa: encontrar a eses seres queridos que non lles deixaron coñecer nin amar. Unha  pesada carga  que levan milleiros de persoas corroéndolles a súa alma.

Tampouco sabía cal podía ser o meu papel, nin como podía axudarlles, feito que me leva a estudar a situación e casuística na que se atopa este desatendido e esquecido colectivo, chegando á conclusión de que nos atopamos ante un grave problema non recoñecido como tal polos poderes públicos, base do noso Estado de Dereito. Un colectivo que se debate entre o abandono e a incomprensión de quen tén a obriga de reparar esta inxustiza asentada na vergoña da desmemoria interesada. Aquel estudo e reflexións, traducido nun traballo que sae á luz pública en agosto do pasado verán, cunha impresionante repercusión mediática.

Unha das cuestións que se abordaban naquel traballo foi a ausencia dunha norma lexislativa sobre este tipo de casos, que amparara e dera seguridade xurídica ás vitimas, tanto a nivel administrativo coma na vía xudicial. Aquela reivindicación dirixida especialmente aos nosos lexisladores, á que se une a loita do movemento asociativo sectorial existente en diversos puntos de España, comeza a ver a luz na proposión de lei que se está a tramitar no Congreso dos Deputados. Agardamos que ao remate sexa un instrumente útil para o cumprimento do seu principal obxectivo, que non é outro que o de facilitar o encontro de milleiros de persoas inmersas neste drama. Para a elaboración desta norma, sería unha mágoa que non se contara coa longa experiencia do movemento asociativo, xa que é o que mellor coñece cales son as necesidades e onde falla o sistema. Nestes días que tanto se está a falar dos Orzamentos Xerais do Estado, sería bo que se tivera en conta este asunto, fixando para o vindeiro ano unha partida  que garanta a efectividade desta norma.

  Hoxe, pois, as vitimas por estes actos de lesa humanidade xa comezan a ver a luz  ao final do longo túnel, no que tanto tempo estiveron mergulladas e a tombos na máis absoluta escuridade, pechándolles e poñéndolles atrancos no camiño para que non se destaparan as vergoñas de tanta iniquidade, feito do que se deriva o arquivo das súas causas, suturando en falso as feridas abertas que requerían para a súa curación, limpeza, tratamento axeitado e reparación do dano causado.

  Son consciente que neste labor, coma moitas outras cousas, a colaboración da cidadanía é imprescindible para axudar a resolver os asuntos que en cada caso se vaian  plantexando e, moi especialmente, aquelas persoas que dalgunha maneira  tiveron coñecemento da existencia deste tipo de feitos, contribuíndo de tal xeito con este deber cívico-humanitario; tamén aquelas outras persoas suxeitas a algún maxisterio moral que tapan estes feitos co seu silencio e pasividade, ademais do cargo de conciencia, debería supórlles un grave pecado   . A vosa xenerosidade será un feito reconfortante e recoñecido, pois podo asegurarvos que ás persoas afectadas  por estes tremendos feitos non as move ningún espírito de vinganza, senón o seu dereito a amar e ser felices. Axudémoslles!

  A vós, nenos e nenas (hoxe adultos), que un día, por unhas circunstancias ou outras,  vos arrincaron da árbore da vosa familia biolóxica, e que vos están buscando sen acougo. Buscade, non teñades medo. Saíde ao encontro  desa forte aperta que vos agarda. Esta mesma mensaxe, faise extensiva aos país, nais e irmáns que se atopan nesta mesma circunstancia.

  Seguramente fostes acollidos por unha familia da que recibistes amor e cariño, e que  sodes felices, un vínculo afectivo ao que tedes dereito e que non tén porque romperse nin perturbarse. Ese é o desexo no que coinciden todas as familias  biolóxicas coas quefalei . Mais debemos convir que a capacidade de amar do ser humano é infinita, e que se pode querer e amar de moi distinta maneira, ocupando cada quen o lugar que lle corresponde. Non lle pechemos, pois, portas ao corazón.

  Permitídeme recordarvos que, con independencia do que di a nosa lexislación civil, o dereito a coñecer as orixes biolóxicas non debe corresponderlle en exclusiva a quen tén a potestade de exercelo, senón tamén aos seus descendentes, xa que afecta a un dereito superior de natureza humana, como son os seus sentimentos e, incluso, a saúde. Pensemos nunha enfermidade de orixe hereditaria, esas persoas serían máis vulnerables e indefensas pola falla dunha necesaria  prevención.

   (*) Presidente do Ateneo Galeguista

         Terra Cha

LENGUA CASTELLANA

BEBÉS ROBADOS

Por Xosé Edrosa

  No sé muy bien como entré en el mundo de los bebés robados y/o adoptados irregularmente en España desde la Guerra Civil hasta bien entrada la democracia. Un sórdido negocio en el que se manifiesta la crueldad ejercida impunemente por los poderosos contra sus víctimas, los débiles. Un mundo que me ha persuadido enganchándome para tan noble causa: encontrar a eses seres queridos que no les dejaron conocer ni amar. Una pesada carga que llevan miles de personas corroyéndoles el alma.

  Tampoco sabía cuál podía ser mi papel, ni cómo podía ayudarles, hecho que me lleva a estudiar la situación y casuística en la que se encuentra este desatendido y olvidado colectivo, llegando a la conclusión de que nos encontramos ante un grave problema no reconocido como tal por los poderes públicos, base de nuestro Estado de Derecho. Un colectivo que se debate, pues, entre el abandono y la incomprensión de quien tiene la obligación de reparar esta injusticia asentada en la vergüenza de la desmemoria interesada. Aquel estudio y reflexiones, traducido en un trabajo que sale a la luz pública en agosto del pasado verano, con una impresionante repercusión mediática.

  Una de las cuestiones que se abordaban en aquel trabajo fue la ausencia de una norma legislativa sobre este tipo de casos, que amparara y diera seguridad jurídica a las víctimas, tanto a nivel administrativo como en la vía judicial. Aquella reivindicación dirigida especialmente a nuestros legisladores, a la que se une la lucha del movimiento asociativo sectorial existente en diversos puntos de España, comienza a ver la luz en la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Aguardamos que al final sea un instrumento útil para el cumplimiento de su especial objetivo, que no es otro que el de facilitar el encuentro de miles de personas inmersas en este drama. Para la elaboración de esta norma, sería una pena que no se contara con la larga experiencia del movimiento asociativo, ya que es el que mejor conoce cuales son las necesidades y donde falla el sistema. En estos días que tanto se está hablando de los Presupuestos Generales del Estado, sería bueno que se tuviera en cuenta este asunto, fijando para el próximo año una partida que garantice la efectividad de esta norma.

  Hoy, pues, las víctimas por estos actos de lesa humanidad ya comienzan a ver la luz al final del largo túnel, en el que tanto tiempo estuvieron hundidos y a trompicones en la más absoluta oscuridad, cerrándoles y poniéndoles tropiezos en el camino para que no se destaparan las vergüenzas de tanta iniquidad, hecho del  que se deriva el archivo de sus causas, suturando en falso las heridas abiertas que requerían para su curación, limpieza, tratamiento adecuado y reparación del daño causado.

  Soy consciente que en esta labor, como en muchas otras cosas,  la colaboración de la ciudadanía es imprescindible para resolver los asuntos que en cada caso se vayan planteando, y muy especialmente la de aquellas personas que de alguna manera tuvieron conocimiento de la existencia de este tipo de hechos, contribuyendo de tal modo con este deber cívico-humanitario; también aquellas otras personas sujetas a algún magisterio moral que tapan estos hechos con su silencio y pasividad, además del cargo de conciencia, debería suponerles un grave pecado. Vuestra generosidad será un hecho reconfortante y reconocido, pues puedo aseguraros que a las personas afectadas por estos tremendos hechos no las mueve ningún espíritu de venganza, sino su derecho a amar y ser felices.  Ayudémosles!

  A vosotros, niños y niñas (hoy adultos), que un día, por unas circunstancias u otras, os arrancaron  del árbol de vuestra familia biológica, y que os están buscando sin descanso. Buscad, no tengáis miedo. Salid al encuentro de ese fuerte abrazo que os aguarda. Este mismo mensaje, se hace extensivo a padres, madres y hermanos que se encuentran en esta misma circunstancia.

  Seguramente fuisteis acogidos por una familia de la que recibisteis amor y cariño, y que sois felices, un vínculo afectivo al que tenéis derecho, y que no tiene por qué romperse ni perturbarse. Ese es el deseo en el que coinciden todas las familias biológicas con las que hé hablado. Pero debemos convenir que la capacidad de amar del ser humano es infinita, y se puede querer y amar de muy distinta manera, ocupando cada uno  el lugar que le corresponde. No le cerremos, pues, puertas al corazón.

  Permitidme que os recuerde que, con independencia de lo que dice nuestra legislación civil, el derecho a conocer los orígenes biológicos no debe corresponderle en exclusiva a quien tiene la potestad de ejercerlo, sino también a sus descendientes, ya  que afecta a un derecho superior de naturaleza humana, como son sus sentimientos e, incluso la salud. Pensemos en una enfermedad de origen hereditario, esas personas serían más vulnerables e indefensas por la falta de una necesaria prevención.

  (*) Presidente do Ateneo Galeguista

        Terra Cha